Vítej na serveru Satelit - Technický magazín
Vyhledávat
Satelit - Technický magazín
Hlavní Menu
 • Domů
 • Témata
 • Sekce
 • Diskuze
 • Zprávy
 • Download
 • WWW odkazy
 • Doporučte nás
 • Seznam uživatelů
 • Váš účet
 • Odešli novinky
 • Statistika
 • Top 10
 • FAQ

 • Naše akce
  Pokud se chcete podívat, jak to vypadalo na akcích, kterých jsem se zúčastnil, tak můžete zde.

  Test zařízení během červnového PA proběhl úspěšně a budeme se tedy těšit na spojení v Polním dnu 2009 pod značkou OL4A z JO60RN.

  Spřátelené weby  Speednet, s.r.o. Váš spolehlivý ISP v Teplicích


  Kdo je online?
  Satelit si čte 5 hostů a 0 registrovaných návštěvníků.


  Všeobecné podmínky závodů na VKV od 1.3.2001
  Přidáno: * Pondělí, 05. únor 2001 @ 08:59:53 CET *
  Radioamatéři Od 1.3. 2001 začnou platit nové všeobecné podmínky závodů na VKV. Pokud závodíte, tak se seznamte s tím co je nového ? Změny jsou vyznačeny tučně.  1 ) Tyto podmínky platí od 1. Ledna 2000 pro všechny závody na VKV uvedené v bodu 2., které vyhlašuje Český radioklub, člen Regionu I. IARU.

  2) Níže uvedené závody na VKV, vyhlášené ČRK, jsou časově koordinovány v celém Regionu I. IARU, a to vždy cely první víkend v příslušném měsíci od 14.00 UTC v sobotu do 14.00 UTC v neděli.

  I. subregionální závod (březen),
  II. subregionální závod (květen),
  Mikrovlnný závod (červen),
  Polní den na VKV - III. subregionální závod (červenec),
  IARU Region 1. - VHF Contest (září),
  IARU Region 1. - UHF/Microwave Contest (říjen),
  A1 Contest (Listopad).

  Mimo tyto závody se "Všeobecné podmínky pro závody na VKV" vztahují i na další závody na VKV, které ČRK vyhlašuje:

  Polní den mládeže (červenec),
  QRP závod (srpen).
  Ke každému závodu může vyhlašovatel definovat další dodatečné podmínky, které tyto doplňují nebo rozšiřují.

  3) V národním pořadí budou hodnoceny pouze ty stanice, které se zúčastní výše uvedených závodu z území České republiky. Přijaté deníky ostatních stanic budou použity pouze pro kontrolu.

  4) Soutěžní kategorie:

  SINGLE OP - stanice obsluhovaná jednotlivcem bez jakékoli cizí pomoci během závodu. Cizí pomocí během závodu se rozumí vlastní obsluha vysílacího a přijímacího zařízení, směrování antén, vedení deníku a přehledu stanic, se kterými bylo pracováno, obsluha zařízení pro přístup do sítě PR

  MULTI OP - stanice ostatní

  1. 144MHz-single op. 11. 5.7GHz-single op.
  2. 144 MHz -multi op. 12. 5.7 GHz -multi op.
  3. 432 MHz -single op. 13. 10 GHz -single op.
  4. 432 MHz -multi op. 14. 10 GHz -multi op.
  5. 1.3 GHz -single op. 15. 24 GHz -single op.
  6. 1.3GHz-multi op. 16. 24GHz-multi op.
  7. 2.3 GHz -single op. 17. 4TGHz -single op.
  8. 2.3 GHz -multi op. 18. 47 GHz -multi op.
  9. 3.4 GHz -single op 19. 76 GHz -single op.
  10.3.4 GHz -multi op. 20. 76 GHz -multi op.

  Druhy provozu: CW a fone podle povolovacích podmínek, přičemž je nutno dodržovat doporučení I. Regionu IARU pro různé druhy provozu v kmitočtových úsecích radioamatérských pásem.
  Veškeré vybavení stanice musí být umístěno na ploše o maximálním průměru 500 metrů. Stanoviště stanice nesmí být po dobu závodu měněno.

  5) Použití DX clusterů, DX sítí a convers kanálů není zakázáno v žádné kategorii. Anoncování vlastní značky (self-spotting) jakýmkoliv způsobem v síti DX clusterů je ZAKÁZÁNO a je důvodem k nehodnocení stanice.
  Použití neamatérských komunikačních prostředků (například Internet, telefony včetně mobilních apod.) k dohodnutí spojení během závodu je ZAKÁZÁNO a je důvodem k nehodnoceni stanice.

  6) V jednom daném okamžiku smí mít každá stanice na jednom pásmu pouze jeden signál, přičemž signál(y) nezbytné pro připojení do sítě packet radio se neuvažují.

  7) V případě provozu více stanic z jednoho stanoviště u nichž nastane spor, bude hodnocena pouze ta stanice, která měla toto stanoviště řádně přihlášeno a potvrzeno. Za stanoviště je pro účely tohoto ustanovení považován kruh o průměru 1000 metrů v jehož středu je umístěna vlastní stanice.

  8) Výkon koncového stupně vysílače musí být v souladu s povolovacími předpisy , pokud není stanoveno jinak.

  9) Spojení EME, cross-band a přes pozemní či kosmické převaděče se do závodu nepočítají.

  10) S každou stanicí lze v závodě na každém soutěžním pásmu započítat jen jedno platné spojení, při kterém byl oběma stanicemi předán a potvrzen kompletní soutěžní kód. Opakovaná spojení musí být v deníku označena (RPT, DUPE apod.) s bodovou hodnotou 0.

  11 ) Soutěžní kód sestává z RS nebo RST , pořadového čísla spojení a WW-lokátoru. Pořadové číslo spojení musí na každém pásmu začínat číslem 001. Úplný kód včetně pořadového čísla spojení od 001 předávají i nesoutěžící stanice, které nechtějí být hodnoceny. tři nuly -000- nejsou žádným pořadovým číslem a spojení bude vyhodnocovatelem označeno jako neplatné. Stanice, které nechtějí být hodnoceny, nemusí posílat deník!

  12) Bodování: za každý kilometr překlenuté vzdálenosti mezi oběma stanicemi se počítá jeden bod. Bodová hodnota spojení v soutěžním deníku musí být uvedena jako celé číslo. Za spojení v tomtéž WW-lokátoru se počítá 1 bod. Podle doporučení I.Regionu IARU má být použit koeficient 111,2 pro převod stupňů na kilometry, zohledňující zakřivení Země. Pro určení zeměpisné šířky a délky soutěžního stanoviště pro výpočet lokátoru se používá systém WGS-84 (World geodetic system 1984).

  13) Soutěžní deník je možné zaslal vyhodnocovateli v elektronické podobě, písemné podobě, nebo oběma způsoby současně.

  14) Elektronický deník musí být ve formátu EDI, určeném jako standardní formát pro vyhodnocování závodu v rámci Regionu 1. IARU. Deník v jiném formátu nebude akceptován a stanice nebude v závodě hodnocena.

  15) Tištěný deník musí být pro každé soutěžní pásmo zvlášť. Je tištěn ve formátu A4 na výšku a sestává z titulního a průběžných listů.

  Titulní list obsahuje tyto údaje:

  a) značku soutěžící stanice, jaká byla používána v závodě,
  b) vlastní WW-lokátor předávaný v závodě,
  c) soutěžní pásmo a kategorii,
  d) název závodu a rok jeho konání,
  e) jméno operátora individuální stanice nebo jméno ved. operátora klubové stanice a jeho volací značku,
  f) u klubové stanice značky ostatních operátorů, kteří stanici obsluhovali během závodu,
  g) název soutěžního QTH (kóty nebo kopce),
  h) nadmořskou výšku soutěžního QTH,
  i) maximální výkon vysílače použitý v závodě,
  j) použitý anténní systém,
  k) počet platných spojení,
  l) ODX [km) + značka DX stanice,
  m) celkový počet bodů,
  n) čestné prohlášení, že během závodu byly dodrženy povolovací a soutěžní podmínky, a že všechny údaje v deníku jsou pravdivé,
  o) datum vyplnění soutěžního deníku,
  p) podpis operátora stanice, u klubových stanic vedoucího operátora nebo jeho zástupce,
  q) celkový počet listů soutěžního deníku.

  Průběžný list soutěžního deníku obsahuje tyto údaje:
  a) vlastní volací značku, jaká byla použita v závodě,
  b) vlastní WW-lokátor alespoň 1x na každé stránce,
  c) soutěžní pásmo,
  d) číslo stránky,
  e) datum -1x na stránce a při změně,
  f) čas UTC - minulu u každého spojení, hodinu stačí uvádět při každé změně,
  g) značku protistanice,
  h) odeslaný report a pořadové číslo u každého spojení,
  i) report, pořadové číslo spojení a WW-lokátor přijaté od protistanice,
  j) bodovou hodnotu spojení (bod. hodnota spojení nedokončených, nepotvrzených nebo opakovaných je 0),
  k) součet bodů za spojení na jedné straně průběžného listu. Průběžný list soutěžního deníku by měl obsahovat minimálně 30 a maximálně 40 řádek pro spojení rovnoměrně rozložených na stránce odshora dolů a nesmí být ve formě tzv. „harmoniky" z tiskárny počítače. Deník ze závodu musí být v levém rohu nahoře sešit sešívačkou), tj. nesmí být ve formě volných listů.

  16) Pokud stanice zasílá deník v tištěné podobě a má-li více než 200 spojení na jednom pásmu, musí k deníku přiložit abecední seznam stanic, se kterými na tomto pásmu pracovala. Ke každé volací značce musí byt uvedeno číslo vlastního spojení.

  17) Deník ze závodu musí být odeslán na adresu vyhodnocovatele nejpozději desátý den po skončení závodu. Rozhoduje datum na poštovním razítku nebo datum odeslání generovaném elektronickým poštovním systémem.

  18) Pokud stanice nezaslala deník k vyhodnocení v elektronické podobě a svým deklarovaným výsledkem se řadí do sedmého místa v kategorii, má právo vyhodnocovatel požádat o zaslání deníku v elektronické podobě. Pro formát deníku platí ustanovení bodu 14. Deník musí být na adresu vyhodnocovalele doručen do 10-ti dnů od vyžádání. V opačném případě nemusí být tato stanice v závodě hodnocena.

  19) Spojení je neplatné pokud má stanice v deníku :

  a) jakoukoliv chybu v přijatém kódu tzn. ve značce, reportu, pořadovém čísle spojení nebo lokátoru
  b) má-li rozdíl v čase spojení větší než 10 min. proti správnému času UTC

  20) Za opakované a započtené spojení se kontrolované stanici strhne platného desetinásobek bodové hodnoty započteného opakovaného spojení.

  21) Stanice nebude v závodě hodnocena: za nedodržení soutěžních nebo povolovacích podmínek, za více než 10 % špatně vypočtených vzdáleností, za nepravdivé nebo chybné údaje uvedené v soutěžním deníku, za nesportovní chování v závodě.

  22) Diplomy obdrží hodnocené stanice dle následujícího klíče:
  Počet hodnocených Diplomy za umístění
  účastníků v kategorii
  15 a více - 3. místa včetně
  5-14 - 2. místa včetně
  1-4 - 1. místa


  23) Soutěžní stanoviště se přihlašují podle platného "REGULATIVU" na adrese koordinátora. Přihlášku lze odeslat nejdříve první pracovní den druhého měsíce před datem konání závodu. Přihlášky odeslané před termínem nebudou potvrzeny. Rozhoduje datum poštovního razítka.

  24) Kontroly stanic: OK VKV manažer a VKV contest manažer nebo jimy či Radou ČRK pověřené osoby, mají právo během závodu provádět kontroly dodržování soutěžních podmínek. Kontrolor je povinnen před započetím kontroly se prokázat písemným pověřením. Stanice, která kontrolu pověřeným osobám neumožní, nebude na základě doporučení kontrolora a po schválení radou ČRK v závodě hodnocena. Kontrola dodržování soutěžních podmínek kontrolním poslechem musí být dokumentována zvukovým záznamem.

  25) 50 MHz IARU contest se řídí vlastními podmínkami.

  26) Rozhodnutí vyhodnocovatele je konečné.

  OK2ZI - OK VKV manager,
  OK1MG - OK VKV contest manageri

   
  Související odkazy
 • Více... Radioamatéři
 • Další články autora: vasek


  Nejčtenější článek na téma: Radioamatéři:
  EME a KV expedice - Grónsko OX


  Poslední články na téma: Radioamatéři:


  Upravit pro tisk  Poslat článek příteli

 • "Všeobecné podmínky závodů na VKV od 1.3.2001" | Login/Registrace | 2 komentářůs
  Body
  Komentáře vyjadřují názory našich uživatelů. Nejsme zodpovědni za jejich obsah.

  Re: Všeobecné podmínky závodů na VKV od 1.3.2001 (Kliknutí: 0)
  Autor Anonymní v * Pondělí, 05. únor 2001 @ 21:42:13 CET *

  v takovém rozmaru jsem se podíval na stránky http://crk.mlp.cz (čti: črk.M(iloš).L(ibor).P(rostecký).cz hi...) kde jsem se dočetl toto:

  "Pořadatelem závodů na VKV kategorie A je Český radioklub, který je řádným členem IARU - I. oblasti " (vida - to je samochvála.... co když někdo - třeba jiná radioamatérská organizace, vyhlásí na stejný termín obdobný závod - třeba 1.subregionální závod Valašského království ?)

  " Závody kategorie A jsou časově koordinovány v celé I. oblasti IARU. Kdo se chce těchto závodů zúčastnit, musí respektovat "Regulativ" pro přidělování kót pro závody na VKV a dodržovat jeho pravidla. ".............

  "Kóty přiděluje z pověření VKV pracovní skupiny Rady Českého radioklubu Stanislav Korenc, OK1WDR, na území České republiky."

  Mám tedy tomu rozumět tak, že z textu vyplývá, že pokud mi není "přidělená " kóta od ČRK, nesmím se závodu zúčastnit ?

  Samozřejmě nikoli ! Těžko mě může představitel jednoho ze zájmových sdružení radioamatérů nutit, abych nevysílal v závodě, jsem-li držitelem řádného povolení ČTÚ (JE TŘEBA ZNOVU A ZNOVU OPAKOVAT, ŽE ČTÚ JE v ČR JEDINÝM OPRÁVNĚNÝM ORGÁNEM K JAKÉKOLI REGULACI RADIOVÉHO PROVOZU !).

  ČRK mě tedy může pochopitelně ve "svém" závodě nehodnotit, ale to je tak všechno, co může udělat... Řada lidí si pojede přirozeně "zazávodit" jen tak pro radost, nehodlá posílat deník a NEBUDE tedy čekat na jakékoli schválení ČRK. Pokud se na takovou kótu, náhodou připlete "schválená" stanice, asi si moc nezavysílá, resp. "nezapřijímá" že ?

  ==================================================================================

  Asi všichni se mnou budou souhlasit, že je tedy nejvyšší čas se zamyslet nad tím, jak nadále tuto záležitost organizovat. Především by se měla odstranit chorobná závislost přidělování kót na jedné z několika radioamatérských organizací a pokusit se najít nějakého nezávislého, všemi respektovaného člověka, který by tuto práci mohl napříště dělat. Nemám nic osobně proti Standovi WDR, odvedl dlouholetou užitečnou práci, za kterou bychom mu měli být všichni vděčni, ale je až příliš svázán se Svazarmem (pardon - s ČRK) a myslím že těch sil a nové invence už také poněkud ubylo... A hlavně - proboha - proč pouze posílání archaických papírových žádostí a potvrzujících (stále ještě zelených?) koresponďáků ! Vše lze vyřídit rychle a elegantně e-mailem, příp. via Packet radio. Tím odpadne archaické datování "první všední den po prvním dni měsíce, předcházejícím o dva měsíce termín závodu"....

  Pro Pána Boha, chlapci, přestaňte být zaťatí a už s tímto regulativem něco udělejte - píše se rok 2001, nikoli 1961....

  s přáním zdaru všem

  OK1VPZ  [ No Comments Allowed for Anonymous, please register ]
  Všechna loga a obchodní značky jsou majetkem příslušných vlastníků. Komentáře jsou majetkem jejich odesílatelů. Zbytek © 2000 - 2024 Satelit
  Optimální rozlišení 1024 * 768 a HiColor a vyšší